Privacy Statement

Privacy bij De Goede Zorg

Publicatie datum: 18 mei 2018

Als organisatie vinden wij het van groot belang en zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens! Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, medische informatie of een foto. Hier dragen wij al zorg voor, maar met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn hier enkele verplichtingen voor organisaties bij gekomen en zijn uw rechten verder uitgebreid. Op deze pagina leggen wij de belangrijkste regels uit. Stichting De Goede Zorg maakt gebruik van persoonsgegevens om zo goed mogelijke invulling te kunnen geven aan de wensen en verlangens van haar cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook om als goede werkgever op te kunnen treden. In dit privacy reglement kunt u het volgende vinden:

 • Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
 • Waarom worden persoonsgegevens verwerkt
 • Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart
 • Wie heeft inzage in de persoonsgegevens
 • Uw rechten rondom persoonsgegevens
 • Hoe kunt u gebruik maken van uw recht rondom persoonsgegevens
 • Wat te doen bij klachten

Voor meer algemene of inhoudelijke informatie over de AVG kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (link).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Uiteraard registreren wij uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een zorgdossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras worden in principe niet geregistreerd, behalve als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Ook voor uw veiligheid verwerken wij in sommige gevallen uw gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens voor wanneer u zich in een noodsituatie bevindt. Voor medewerkers en vrijwilligers verwerken wij ook bepaalde persoonsgegevens. Denk hierbij aan salaris en declaratie gegevens, uw adres om post te kunnen versturen of uw gevolgde opleidingen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de afspraken die wij met u hebben gemaakt in de zorgleverings overeenkomst na te kunnen komen en om te kunnen voldoen aan meerdere wettelijke verplichtingen. Ook met medewerkers en vrijwilligers heeft de organisatie overeenkomsten afgesloten en wettelijke verplichtingen om gegevens te verwerken. Hierbij kunt u onder andere denken aan de salarisverwerkingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart?

De algemene regel is dat de organisatie persoonsgegevens bewaart zolang ze relevant zijn. Zijn ze niet meer relevant, dan worden ze vernietigd. Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat medische gegevens vijftien jaar moeten worden bewaard of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is. Fiscale gegevens moeten in de regel 7 jaar worden bewaard.

Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?

Een medewerker of vrijwilliger van de organisatie heeft alleen inzage in de gegevens die hij voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. Niet alle medewerkers en vrijwilligers kunnen dus alle persoonsgegevens inzien van cliënten. Er zijn instanties die het functioneren van de organisatie controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzicht hebben in de gegevens. Iedereen die uw gegevens mag inzien uit hoofde van zijn functie, heeft een geheimhoudingsplicht. Dat geldt dus voor alle medewerkers en vrijwilligers van de organisatie, maar ook voor medewerkers van controlerende instanties. Informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken over u te weten komen, moeten zij vertrouwelijk behandelen. De organisatie heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en met medewerkers en vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De organisatie verstrekt alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Soms is dat niet het geval, maar vinden wij het toch wenselijk dat de informatie wel verstrekt wordt. In zo’n geval gelden de volgende regels:

 • Zijn de gegevens tot u herleidbaar, dan vraagt de organisatie aan u vooraf schriftelijke toestemming. We geven dan aan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens verstrekt worden.
 • Zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar, dan hoeft de organisatie geen toestemming aan u te vragen. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Uw rechten rondom persoonsgegevens?

U heeft verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken rondom de verwerkingen van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie.
 • Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Recht op verwijdering
 • Recht op inzage. Dat is het recht van om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Zie voor meer informatie rondom uw rechten de volgende pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (link).

Hoe kunt u gebruik maken van uw recht rondom persoonsgegevens?

Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. Tevens kunt u gebruik maken van uw andere rechten rondom persoonsgegevens. Dit moet u schriftelijk of per e-mail doen en met opgaaf van reden. De aanvraag zal door de functionaris gegevensbescherming (FG) worden behandeld en u wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij een verzoek verstuurt de organisatie binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na het indienen van het verzoek ontvangt u een inhoudelijk antwoord. In principe is het indienen van een verzoek kosteloos. Mocht het verzoek dermate complex zijn, kan de organisatie om een vergoeding of uitstel vragen.

De organisatie mag uw verzoek alleen weigeren om één of meer van de volgende redenen:

• Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;

• Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;

• Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

Post adres: Arnhemseweg 279, 7333 NC Apeldoorn
E-mail adres: fg@degoedezorg.nl

Wat te doen bij klachten?

Heeft u een klacht? Bekijk dan de klachtenprocedure van de organisatie, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.