Zorgbrede Governance code

Stichting De Goede Zorg past de Zorgbrede Governancecode toe, zoals deze door de betrokken brancheorganisaties is vastgesteld. Dit betekent dat De Goede Zorg op transparante wijze verantwoording aflegt en hiervan door middel van het jaardocument maatschappelijke verantwoording blijk geeft.

De algemene uitgangspunten van de zorgbrede governancecode worden onderschreven, hetgeen inhoudt dat:
- de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg;
- de cliënt centraal plaatst;
- een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de aan de stichting beschikbaar gestelde middelen nastreeft;
- ervoor zorg wordt gedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;
- er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;
- overeenkomstig de wettelijke bepalingen de cliëntenraden (als regel op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, WMCZ) en de ondernemingsraad (als regel op grond van de Wet op de Ondernemingsraden, WOR) betrokken worden;
- de statuten voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) stelt aan de transparantie van de bestuursstructuur en aan de bedrijfsvoering;
- de externe accountant wordt benoemd en werkt in overeenstemming met de ´governancecode'.

Specifiek ten aanzien van de Raad van Bestuur geldt dat deze zich richt op het belang van de organisatie als een maatschappelijke ondernemer. Hiertoe neemt de Raad van Bestuur verantwoordelijkheid voor het beleid van de organisatie en de realisering hiervan, evenals voor de beheersing van de risico’s en de rapportage ter zake aan de Raad van Toezicht.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt openbaar gemaakt.

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en laat zich hierin transparant volgen door de Raad van Toezicht.

Specifiek ten aanzien van de Raad van Toezicht geldt dat deze zich richt op het belang van de organisatie. De Raad van Toezicht en de leden hiervan dragen zorg voor hun onafhankelijkheid en vermijden belangenverstrengelingen. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt openbaar gemaakt.

De Raad van Toezicht neemt op zich adequaat toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.