De cliƫntenraad

Kent u de Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad voor u?


De cliëntenraad van Stichting De Goede Zorg is er voor het algemeen belang van alle cliënten, ongeacht de zorg en dienstverlening die u ontvangt. Het maakt hierbij niet uit of u zorg ontvangt in één van de woonvormen van De Goede Zorg of dat u thuis woont. Wij zijn er voor alle cliënten van de Stichting De Goede Zorg.

Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak om bij te dragen aan goede zorg- en dienstverlening, uitgevoerd door professionele medewerkers. Dit willen wij bereiken door goede contacten in eerste instantie met u maar ook met de medewerkers en het bestuur van De Goede Zorg. Natuurlijk volgen wij met bijzondere belangstelling de vele ontwikkelingen zowel binnen als buiten de organisatie.

Wij bieden cliënten inspraak en medezeggenschap, dus ook u.


Stadsdeelraad
De Goede Zorg kent verschillende stadsdelen met elk een eigen stadsdeelraad.
Elke raad vergadert periodiek samen met de stadsdeelmanager.
De stadsdeelraad houdt zich vooral bezig met zaken die van belang zijn voor de dagelijkse kwaliteit van leven van alle cliënten. Denk hierbij aan onderwerpen als maaltijdvoorziening, bejegening, schoonmaak en veiligheid. Wij hebben regelmatig contact met cliënten. Zo organiseren wij in de regio’s koffiegesprekken met cliënten om te horen wat er beter zou kunnen. Hier gaan wij dan mee aan de slag!


Cliëntenraad

Drie leden van elke stadsdeelraad worden afgevaardigd naar de cliëntenraad van De Goede Zorg.
De cliëntenraad vergadert doorgaans maandelijks met de voorzitter van de raad van bestuur.
In deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken en knopen doorgehakt. Ter voorbereiding hierop en bespreking van onderwerpen uit de drie stadsdelen, inclusief thuiszorg/wijkverpleging vergadert de raad maandelijks.


Kwaliteit
Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt een deskundigheidsspectrum gehanteerd.
Door het hanteren van dit spectrum blijven specifieke deskundigheden(waaronder kennis van financiën, wet- en regelgeving, verpleeghuiszorg) binnen de raad geborgd.
De stadsdeelraden en de cliëntenraad bewaken dus samen de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.


Bevoegdheden
Het werk van de cliëntenraad is zeker niet vrijblijvend. De cliëntenraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorginstellingen.
De cliëntenraad heeft daarmee wettelijke bevoegdheden voor advies en instemming.
Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten die zorg en/of diensten ontvangen.
Ook hebben wij onder meer adviesrecht over de kwaliteit van zorg en dienstverlening, bejegening, maaltijdvoorziening en benoeming van leidinggevenden. In een aantal gevallen heeft de raad verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het management een advies niet zomaar naast zich neer kan leggen.
Belangrijk is ook de invloed van de raad op het financiële en algemeen beleid van De Goede Zorg.
Ook heeft de cliëntenraad instemmingsrecht over bijvoorbeeld onderwerpen als wonen en welzijn, gezondheid en hygiëne, veiligheidsbeleid en ontspanningsactiviteiten.

Contact
U bent onze ogen en oren.
Wilt u iets melden, dat kan per e-mail bij de secretaris clientenraad@degoedezorg.nl
Hebt u geen e-mail?
De Zorglijn van de Goede Zorg, telefoon 0800-0604, kan u verder helpen.
De vergaderingen van de raden zijn openbaar.
Informatie over data en vergaderlocaties kunt u verkrijgen via het bovenstaande e-mailadres of via de Zorglijn.

 
Kortom: de cliëntenraad is er voor u!

Het profiel van de cliëntenraad van De Goede Zorg.pdf
Jaarverslag medezeggenschap cliënten 2017

Lees hier de brochure van de cliëntenraad

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.